Sklepu Internetowego toucancbd.com

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Toucancbd.com, w tym dokonywania zakupów, a także kwestie wykonywania prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego treść.

Postanowienia ogólne

§ 1.

– Sklep Internetowy Toucancbd.com, działający pod adresem internetowym http://Toucancbd.com, jest prowadzony przez Karolinę Karmowsą, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Toucan Group Karolina Karmowska, w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 118a/17, 03-287 Warszawa, NIP:
5242693972, REGON: 521553626, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

– Klient może kontaktować się ze Sprzedającym pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: toucancbd@gmail.com

– Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

– Klient osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu, w szczególności dokonuje zakupu w Sklepie

– Konsument Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

– Sklep / Sklep Internetowy / Sklep Toucancbd.com prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://Toucancbd.com

– Sprzedający Karolina Karmowska, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Toucan Group Karolina Karmowska, w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 118a/17, 03-287 Warszawa, NIP:
5242693972, REGON: 521553626

§ 2.

– W celu korzystania ze Sklepu możliwe jest utworzenie dla Klienta indywidualnego konta (rejestracja).

– Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do przeglądania asortymentu, rejestracji oraz składania zamówień, konieczne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową (Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari).

– Do rejestracji konta oraz składania zamówień konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail).

– W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

§ 3.

– Wszystkie towary oferowane w Sklepie Toucancbd.com są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

– Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 4.

– Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

– Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

– Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 5.

– Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zależnie od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia.

– Paragon fiskalny dostarczany jest Klientowi wraz z towarem; faktura może być dostarczona Klientowi wraz z towarem albo w formie elektronicznej, zależnie od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia.

Płatności i dostawa

§ 6.

– Możliwe są następujące formy płatności:

– przelewem tradycyjnym;

– przelewem dokonywanym poprzez aplikacje: przelewy24.pl lub Płatności Shoplo.

-W przypadku dokonywania płatności za pomocą Płatności Shoplo:

-podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..

-Dostępne formy płatności to:

-Karty płatnicze:

-W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

-Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

– Klient może zamówić zarówno towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie, jak i towar na zamówienie (tj. towar, który w chwili składania zamówienia nie znajduje się w magazynie).

– Towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie wysyłany jest z magazynu w ciągu od 1 do maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego.

– Towar na zamówienie wysyłany jest w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego. Jeżeli okres oczekiwania Klienta na towar na zamówienie jest dłuższy niż 7 dni, Sprzedający poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

– W przypadku, gdy jedno zamówienie obejmuje zarówno towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie, jak i towar na zamówienie, wszystkie towary zostaną wysłane z magazynu łącznie, w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego.

– Dostarczenie towaru następuje:

– za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 2-5 dni po dokonaniu wysyłki z magazynu,

Odstąpienie od umowy

§ 7.

– Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu (bądź ostatniego z produktów, jeżeli dostarczane były osobno, partiami lub w częściach) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

– Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

– od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie nabywanej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (tj. dnia odbioru towaru),

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

– w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

– Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Toucancbd.com o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

– Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

– W przypadku odstąpienia od umowy Toucancbd.com zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

– Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

– Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

– W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru, odsyłając go lub przekazując pod adres: Toucan CBD Group Arkadiusz Karmowski, ul. Ostródzka 273c, lok. 1, 03-289 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

– Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

– W przypadku zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu towaru szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 (słownie: pięciuset) złotych.

– Sprzedający nie przyjmuje i nie zwraca opłat za przesyłki wysłane do niego za pobraniem.

– W przypadku odstąpienia od umowy Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Gwarancje, rękojmia i reklamacje

§ 8.

– Każdy towar objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, dostarczanej Klientowi wraz z produktem.

– Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty ani nie świadczy usług posprzedażnych.

– Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową.

– Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.

– Reklamacje należy składać na piśmie na adres Sprzedającego: ul. Ostródzka 273c/1, 03-289 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: toucancbd@gmail.com

– W treści reklamacji należy wskazać, czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z rękojmi czy z gwarancji oraz podać:

– dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe);

– dane identyfikujące towar (nazwa produktu oraz numer i data zamówienia);

– opis wady towaru (powód reklamacji) oraz treść żądania Klienta.

– O rozpatrzeniu reklamacji Konsument będzie poinformowany w terminie 14 dni.

Dane osobowe

§ 9.

– Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta oraz korzystania ze Sklepu. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Arkadiusza Karmowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Toucan CBD Group Arkadiusz Karmowski, w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 273c, lok. 1, 03-289 Warszawa (administrator danych), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 1000, ze zm.).

– Klient może udzielić zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub korzystania ze sklepu w celach marketingowych (marketing usług własnych Sprzedającego w formie elektronicznej – newsletter wysyłany na wskazany adres e-mail Klienta).

– Szczegółowy zakres informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta znajduje się w zakładce „ochrona danych osobowych” pod linkiem https://Toucancbd.com/strona/ochrona-danych-osobowych.

Postanowienia końcowe

§ 10.

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

– Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Toucancbd.com jest sąd właściwy dla Toucancbd.com.

– Sprzedający przewiduje możliwość skorzystania z następującego pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w relacji Sprzedającego z Konsumentami: zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, zgodnie z Regulaminem ww. sądu według stanu obowiązywania na dzień wniesienia sporu.

– Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2019 roku.